Zdjęcie

21 października br.  w godz. od 8:00 do 16:00, na parkingu pomiędzy Urzędem Gminy a Bankiem Spółdzielczym w Lubiewie podstawiony będzie OSTEOBUS, w którym będą wykonywane specjalistyczne badania w kierunku osteoporozy.

Badania są odpłatne i obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna u p. Wioletty Szymczak w Urzędzie Gminy.

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761)

 

 1. Stypendia szkolne przysługują:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Lubiewo,

- studentom.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:
 • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
 • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
 • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.
 2. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiewo stypendium szkolne udziela się w formie:
 3. a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą in. takich jak:

- zajęcia z języka obcego,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia muzyczne,

- inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą.

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników m. in. takiej jak:

- podręczników szkolnych,

- książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,

- tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego,

- stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów,

- komputera i oprogramowania,

- abonamentu internetowego,

- mebli edukacyjnych (np. biurko, krzesło),

- innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.

 1. c) pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, internat).
 2. d) świadczenie pieniężne, wypłacane w okresie zajęć szkolnych.
 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł i nie może przekraczać miesięcznie 248 zł.
 2. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres maksymalnie 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 3. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 2.480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 2.232,00 zł.
 4.  

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 620,00 zł. O zasiłek ten można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 3. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.
 4.  

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

- złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

- dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

 1. Druk wniosku dostępny będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie oraz na stronie: www.gopslubiewo.pl
 2. Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie.
 3. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.
 4. Termin składania wniosków:

- Dla uczniów szkół od 1 do 15 września 2019 r. (w związku, że 15.09.2019 r. przypada w niedzielę, wnioski przyjmowane będą również 16.09.2019 r.)

- Dla słuchaczy kolegiów od 1 września do 15 października 2019 r.

 

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
 3. Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego w Lubiewie w gotówce na podstawie listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5.  

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w objaśnieniach oraz a wart. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

OSOBA PRACUJĄCA

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA

 1. Oświadczenie o pozostawianiu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 2. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ OPS - u

 1. Zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy).
 2. Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

 1. Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty, a także decyzja przyznająca/waloryzująca wysokość świadczenia.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

 1.    Zaświadczenie/poświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego miesięczny dochód wynosi 308,00 zł.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

 1. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA

 1. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

 1. Oświadczenia rodziców/członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
 2. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego    opodatkowaniu.
 3. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy.

Do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu prac społeczno - użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, a także świadczenie wychowawcze.

Katalog wydatków kwalifikowanych:

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,

   wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach

   edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

□ pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,

□ pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

□ świadczenie pieniężne, wypłacane w okresie zajęć szkolnych.

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów.

Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie faktur i dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość,

oraz: udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

- udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”),

- zakup podręczników ujętych w szkolnym zestawie podręczników,

- zakup tornistra/plecaka lub torby szkolnej,

- zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,

- zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego (koszulki i spodenki),

- zakup dresów lub bluzy i spodni sportowych,

- zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie: strój kąpielowy, klapki, czepek,

- zakup artykułów szkolnych (np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.),

- zakup słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych,

- zakup tuszy do drukarek, multimedialnych programów edukacyjnych,

- zakup komputera, oprogramowania ( system operacyjny, oprogramowanie biurowe - edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, itp.) oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router),

- zakup biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,

- zakupem jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe,

- zakupem stroju galowego wymaganego przez szkołę,

- opłata za internet od września 2019 roku do czerwca 2020 roku,

- inne.


 Wniosek stypendialny 2019/2020 - Lubiewo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Lubiewie

ogłasza nabór osób powyżej 50-tego roku życia

(zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubiewo )

do wzięcia udziału w projekcie
„50+ dojrzali, aktywni, potrzebni”

oferujemy m.in. :

 - działania integracyjno-warsztatowe                                                                    

             ( warsztaty kulinarne, krawieckie, rękodzielnicze, gry terenowe, spotkania tematyczne, itp.)

           - wsparcie psychologa, radcy prawnego, dietetyka

- działania kulturalne i środowiskowe.

- możliwość dowozu na w/w formy wsparcia.

 

Informacje dotyczące udziału w projekcie udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie (ul. Wojska Polskiego 8)

tel. 52 33 49 249 i/lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w szczególności przez animatora lokalnego - Panią Ingę Kwiatkowską

 

Nabór trwa do 28 sierpnia 2019 roku.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia prawidłowo wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami (dostępnymi na stronie www.gopslubiewo.pl oraz w biurze GOPS). 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie (GOPS) lub drogą tradycyjną za pośrednictwem poczty na adres GOPS w Lubiewie, ul. Wojska Polskiego 8, 89 - 526 Lubiewo.

Dla dokumentacji rekrutacyjnej przesłanej pocztą/kurierem za datę dostarczenia uznaje się datę wpływu (data i godzina) do biura projektu. 

Realizator projektu zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w projekcie.

 Realizator Projektu przewiduje w razie potrzeb ogłoszenie naboru uzupełniającego.

Przed złożeniem wypełnionego formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji

i uczestnictwa w projekcie „50+ dojrzali, aktywni, potrzebni” dostępnym w GOPS w Lubiewie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby
do wzięcia udziału w naborze!

 

 

 Ankieta dla osób uczestniczących w projekcie

Formularz-zgoszeniowy-uczestnik.pdf

 Regulamin-projektu.pdf

Regulamin-rekrutacji.pdf

 

Rusza nowy projekt pt. „50+ dojrzali, aktywni, potrzebni”

Gmina Lubiewo przystąpiła do projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

„Dekel do borowiackiej grapy”.

W lipcu br. Wójt Gminy Lubiewo, pani Joanna Jastak i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie-pani Weronika Łepek podpisały umowę na realizację projektu objętego grantem

„50+ dojrzali, aktywni, potrzebni”

nr 2019/WiDPG/4

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie a beneficjentami mają być osoby z Gminy Lubiewo w wieku 50+ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W trakcie trwania projektu przewidziane są m. in. działania integracyjno-warsztatowe, kulturalne i środowiskowe, wsparcie psychologa, radcy prawnego, dietetyka.


UMOWA JUŻ PODPISANA!!!

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU.

 

 

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie © 2013

Realizacja: SET